Visser Graphics Visser Graphics, gevestigd aan Ronde Tocht 16 1507CC Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vissergraphics.nl Ronde Tocht 16 1507CC Zaandam, Telefoon: 0251205998

Onder Visser Graphics opereert www.amsterdamgiftwraps.nl onder dezelfde privacy statement.

C.L.H. Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Visser Graphics Hij is te bereiken via verkoop@vissergraphics.nl

Visser Graphics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– (bedrijfs)adresgegevens
– telefoonnummer
– emailadres.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Visser Graphics bewaard en verzameld geen persoonsgevoelige informatie anders dan de door u
ingevulde contactgegevens m.b.t. tot aanbieden offertes, communicatie en eventueel opvolgende opdrachten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Visser Graphics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw offerteaanvragen, ordercommunicatie, opdrachten en fakturatie.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Visser Graphics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Visser Graphics neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Visser Graphics) tussen zit.

Visser Graphics gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Avast antivirus, Windows 10, MultiPress calculatie en fakturatieprogramma en o.a. Excell, Word, e.d..

Visser Graphics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Basis gegevens van bedrijf zoals de naw gegevens en contactgegevens en orderhistory blijven voor onbepaalde tijd in MultiPress bewaard, dit i.v.m. de bewaarverplichting van de overheid. Emailverkeer wordt op uw verzoek na einde relatie door ons verwijdert, zie onder instructies hoe te handelen.

Visser Graphics verstrekt uitsluitend en alleen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Visser Graphics gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op afspraak kan je persoonsgegevens in te zien, corrigeren en of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (naam, emailadres telefoonnummer en zakelijke correspondentie)
door Visser Graphics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar verkoop@vissergraphics.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Visser Graphics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Visser Graphics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verkoop@vissergraphics.nl

met vriendelijke groet / with kind regards / mit freundlichen Grüßen.

C. Visser